PISEMNY PRZETARG

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w  Łodzi
przy ul. Piłsudskiego 157
- sprawa nr MCM”W”/23/2023.

 Załączniki:

 1. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PISEMNY PRZETARG (PDF, 168 KB)
 2. SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  PRZETARGU (PDF, 1327KB)
 3. OGLOSZENIE O WYNIKU (PDF, 190 KB)

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi 92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157 działając na podstawie oszacowanej wartości zamówienia poniżej 130 000 PLN zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

Dostawa infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Wdrożenie e-usług
w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157
- sprawa MCM”W”17/2023

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę w ramach:
Pakiet nr 1: Serwer - 1 szt. spełniający parametry techniczne sprecyzowane w załączniku
nr 2 do SWZ „Zestawienie Parametrów Technicznych”.

Załączniki:

 1.  ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 190 kB)
 2.  ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PDF, 91kB)
 3.  WZÓR UMOWY (PDF, 146kB)
 4.  Lista CPU Benchmarks w załączeniu do swz (PDF, 5,1 MB)
 5.  PYTANIA I ODPOWIEDZI (PDF, 86 kB)
 6.  ZAŁĄCZNIK NR 2_MODYFIKACJA (PDF, 91kB)
 7.  PYTANIA I ODPOWIEDZI 2 (PDF, 190KB)
 8.  ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT (PDF, 168KB)
 9.  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 444KB)

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp zamieszczono na https://ezamowienia.gov.pl

 

00nW0NNgcoTc8oPP

Powyższe zamówienie realizowane w związku z powierzeniem Grantu przez Grantodawcę Ministra Zdrowia, na realizację Przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22, dla którego została zawarta umowa nr UM.POZ2.U-9007.2022-00/4559/2023/324 pomiędzy MCM Widzew w Łodzi a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w Warszawie. Wysokość Grantu wynosi 136.219,60 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 60/100).

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)


Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl'

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 191KB)
 2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 2MB)
 3. WZÓR UMOWY (PDF, 744KB)
 4. ZAŁĄCZNIK NR 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PDF, 948KB)
 5. Lista CPU Benchmarks w załączeniu do swz (PDF, 25MB)
 6. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA(PDF, 36KB)
 7. Informacja do swz, zmiana terminu składania ofert (DOCX, 100KB)
 8. PYTANIA I ODPOWIEDZI (PDF, 328KB)
 9. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 36KB)
 10. Załącznik nr 2_parametry IT 2023_swz_07.07.2023_modyfikacja (DOCX, 112KB)
 11. SWZ_tryb_podstawowy_BZP_IT_07.07.2023_Modyfikacja (DOCX, 224KB)
 12. Informacja o modyfikacji 07.07.2023 (DOC, 87KB)
 13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 37KB)

Aktualizacja 17.07

 1. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA (PDF, 499KB)
 2. ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT (PDF, 452KB)

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-250cf96f-14fe-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Powyższe zamówienie realizowane w związku z powierzeniem Grantu przez Grantodawcę Ministra Zdrowia, na realizację Przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22, dla którego została zawarta umowa nr UM.POZ2.U-9007.2022-00/4559/2023/324 pomiędzy MCM Widzew w Łodzi a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w Warszawie

 

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew”
w Łodzi al. Piłsudskiego 157 – Sprawa nr MCM”W”/ZP-5/2022

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2036a3f6-0f9c-4b58-b1df-9ade24c5fd4a

Załącznik nr 0. - Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 160 KB)

Załącznik nr 1. - Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 965 KB)

Załącznik nr 2. - Parametry techniczne zał. nr 2 (PDF, 321 KB)

Załącznik nr 3. - Umowa wzór (PDF, 365 KB)

Załącznik nr 4. - Szczegóły postępowania (PNG, 240 KB)

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cbf3743-88e5-47f8-aaba-7c56af486abd 

Załącznik nr 1. - Szczegóły postępowania

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 i następnych w oparciu o ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

Informujemy, że dokumentacja przetargu udostępniona jest na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/15a912ee-f84c-4375-8aec-4ed7e6ee526b

Załącznik nr 1. (PNG, 231kB)

BIP przetarg przychodnia łódź widzew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis techniczny i BIOZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (1 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (2 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (3 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (4 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (5 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (6 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (7 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (8 plik)

Projekt budowlany pomieszczeń poradni (9 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (1 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (2 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (3 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (4 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (5 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (6 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (7 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (8 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (9 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (10 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (11 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (12 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (13 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (14 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (15 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (16 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (17 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (18 plik)

Projekt instalacji elektrycznych w pomieszczeniach poradni (19 plik)

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ginekologia)

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Laryngologia)

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ortopedia)

Książka przedmiarów prac budowlanych (łącznie)

Informacja o udostępnieniu pików książki przedmiarów w wersji ath

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ginekologia) wersja ath

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Laryngologia) wersja ath

Książka przedmiarów instalacji elektrycznych (Ortopedia) wersja ath

Książka przedmiarów prac budowlanych (łącznie) wersja ath

ZESTAWIENIE SKŁADANYCH OFERT ZGODNIE Z ART 86 UST. 5. USTAWY PZP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA