Sfinansowano w ramach Unii na panedemię COVID-19

Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi zrealizowało Grant udzielony przez Grantodawcę - Ministra Zdrowia, na realizację Przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”), finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22, dla którego została zawarta umowa nr UM.POZ2.U-9007.2022-00/4559/2023/324 pomiędzy MCM Widzew w Łodzi a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w Warszawie.


Wysokość Grantu wynosi 136.219,60 PLN
(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 60/100)